Waterkwantiteit


Wat wordt er gemeten?
Het waterkwantiteitsmeetnet bestaat uit online meetpunten voor waterstanden en afvoeren, neerslag en grondwaterstanden. Alle metingen worden gecontroleerd op fouten en opgeslagen in een database. De oudste peilschaalopnamen zijn van 1896 en de oudste automatische metingen zijn van 1967.

Waarom wordt er gemeten?
De metingen worden gebruikt om te controleren of stuwen en gemalen goed werken. In geval van extreem hoogwater of langdurige droogte worden meetgegevens gebruikt om een goed beeld te krijgen van de actuele situatie zodat de juiste maatregelen genomen kunnen worden. Daarnaast worden meetgegevens gebruikt bij het ontwerpen van nieuwe beeklopen en vispassages en om mogelijke wateroverlastlocaties in kaart te brengen. Het waterschap levert verder meetgegevens aan Rijkswaterstaat, die deze gegevens gebruikt voor het beheer van het Twentekanaal en de IJssel.

Vragen?
Voor vragen of voor het opvragen van meetgegevens kan je een mail sturen naar waterdata@wrij.nl.

Debietmeting Oude IJssel bij de grens