Waterdata
  Inleiding
  Waterkwantiteit
    - Dashboard Weer en Water
    - Grafieken
    - Meetdata via kaart
    - Meetdata via lijst
  Waterkwaliteit
    - Kaart
    - Meetpunten lijst
  Zwemwater
    - Kaart
  Externe sites
  Proclaimer


Waterkwantiteit


Wat wordt er gemeten?
Het waterkwantiteitsmeetnet omvat online meetpunten voor waterstanden en debieten (118 meetpunten), neerslag (10 meetpunten) en grondwaterstanden (12 meetpunten). De metingen worden automatisch gedaan met meetinstrumenten die continue en online meten. Ook worden handmatige peilopnamen gedaan en worden voor projecten tijdelijke meetinstrumenten (dataloggers) ingezet. Alle metingen worden gecontroleerd op fouten en opgeslagen in een database. De oudste handmatige metingen zijn van 1896 en de oudste automatische metingen zijn van 1967.
    Toelichting:
  • Waterstanden / peilen: waterstanden worden gereguleerd met behulp van stuwen of gemalen. In de belangrijkste watergangen heeft het waterschap streefpeilen vastgesteld.
  • Debiet / afvoer: een debiet is de hoeveelheid water die per tijdseenheid een bepaald punt passeert. Het debiet is sterk afhankelijk van de neerslag en verdamping: 's winters is er veel afvoer, 's zomers minder en als het erg droog is er soms helemaal geen afvoer of valt een watergang zelfs droog.
Waarom wordt er gemeten?
De metingen worden gebruikt om te controleren of stuwen en gemalen goed werken. In geval van extreem hoogwater of langdurige droogte worden meetgegevens gebruikt om een goed beeld te krijgen van de actuele situatie zodat de juiste maatregelen genomen kunnen worden. Daarnaast worden meetgegevens gebruikt bij het ontwerpen van nieuwe beeklopen en vispassages en om potentiŽle wateroverlastlocaties in kaart te brengen. Het waterschap levert verder meetgegevens aan Rijkswaterstaat, die deze gegevens gebruik voor het beheer van het Twentekanaal en de IJssel.


Vragen?
Voor algemene vragen of voor het opvragen van meetgegevens kunt u een mail sturen naar waterdata@wrij.nl.